แผนการตลาด monavie

การจ่ายรายได้ของโมนาวีมีด้วยกัน 8 ทาง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ราย ได้ทั้งหมดของโมนาวีจะถูกคำนวณออกมาเป็นรายสัปดาห์ และจ่ายรายได้ให้ท่านในสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้รอบการคำนวณของโนนาวีจะมีทั้งหมด 4 สัปดาห์ ดังนั้นรอบการคำนวณของแต่ละท่านจึงอาจไม่ตรงกัน ขึ้นอยู่กับวันที่ท่านสั่งซื้อสินค้างวดแรกกับโมนาวี

1. First Order Bonus/FOB

เมื่อนักธุรกิจโมนาวีรายใหม่ที่ท่านแนะ นำโดยตรงทำการสั่งซื้อสินค้าเป็น ครั้งแรก ท่านจะได้รับโบนัสการขยายเครือข่ายเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของท่าน ซึ่งสามารถแนะนำได้ ไม่จ้ากัดจำนวน มีรายละเอียดการจ่ายรายได้ดังนี้

ถ้าท่านมียอดส่วนตัว 100 PV

  • นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 50 PV ท่านจะได้รับโบนัส $10
  • นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 100 PV ท่านจะได้รับโบนัส $20
  • นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 200 PV ท่านจะได้รับโบนัส $20

ถ้าท่านมียอดส่วนตัว 200 PV

  • นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 50 PV ท่านจะได้รับโบนัส $10
  • นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 100 PV ท่านจะได้รับโบนัส $20
  • นักธุรกิจรายใหม่ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อสินค้าครั้งแรก 200 PV ท่านจะได้รับโบนัส $40

เงื่อนไข : 1. ท่านต้องมียอดส่วนตัว 100 หรือ 200 PV ในรอบการคำนวณนั้นๆ 2. เป็นรายได้ที่รับได้เพียงครั้งเดียวคือเมื่อผู้ที่ท่านแนะนำตรงซื้อสินค้า ครั้งแรกเท่านั้น

2. Bulk Order Bonus / BOB

หากสมาชิกที่ท่านแนะนำโดยตรงทำการซื้อซ้ำ โดยซื้อแบบ Bulk Order คือซื้อตั้งแต่ 3 กล่องขึ้นไป ท่านจะได้รับคอมมิชชันดังนี้

กรณีที่ท่านมียอดส่วนตัว 100 PV ขึ้นไป

  • เมื่อผู้ที่ท่านแนะนำซื้อ 3 กล่อง, 6 กล่อง และ 12 กล่อง ท่านจะได้ รับ $10, $20 และ $30 ตามลำดับ

กรณีที่ท่านมียอดส่วนตัว 200 PV ขึ้นไป

เมื่อผู้ที่ท่านแนะนำ สั่งซื้อ 3 กล่อง, 6 กล่อง และ 12 กล่อง ท่านจะได้ รับ $25, $50 และ $75 ตามลำดับเงื่อนไข :ท่านต้องมียอดส่วนตัว 100หรือ 200 PVในรอบการคำนวณนั้นๆ

3. Star Maker Bonus

คุณสมบัติ หรือตำแหน่งแรกของนักธุรกิจโมนาวีทุกคนคือตำแหน่ง Star เมื่อท่านสามารถแนะนำนักธุรกิจรายใหม่เข้ามาได้ ท่านจะนำวางจุดไหนก็ได้ภายใต้องค์กรของท่าน เมื่อสมาชิกท่านนั้นแนะนำตรง ซ้าย 1 คน ขวา 1 คน ก็จะมีคุณสมบัติเป็นสตาร์ (STAR) ท่านจะได้รับ $40 สำหรับทุกๆ สตาร์ที่เกิดขึ้นภายใต้สายงานของท่าน โดยท่านต้องมียอดส่วนตัวอย่างน้อน 200 PV ในเดือนนั้นๆ

เงื่อนไข : ท่านต้องมียอดส่วนตัว อย่างน้อย 200 PV ในรอบการคำนวณนั้นๆ

4. Team Commission

ใน แต่ละสัปดาห์ระบบการคำนวณคอมมิชชั่นจะรวบรวมยอดที่เกิดขึ้น ทั้งหมดภายใต้เครือข่ายของท่านจากการสั่งซื้อของนักการตลาด และสมาชิกโมนาวีทุกๆ คน โดยแบ่งเป็นยอดรวมสายงาน ด้านขวา และยอดรวมของสายงานด้านซ้าย ระบบคอมพิวเตอร์จะนำยอดรวมของฝั่งที่มียอดรวมน้อยกว่า ไปคำนวณเป็นคอมมิชชั่นจำนวน 10% ทั้งนี้ ไม่มีการจำกัดความลึก ของสายงานที่ใช้ในการคำนวณ และคะแนนอีกฝั่งที่เป็นส่วนที่เกินจากยอดบาลานซ์สองสาย จะถูกเก็บสะสมไว้คำนวณคอมมิชชั่นในสัปดาห์ถัดไป ทั้งนี้ท่านจะได้รับคอมมิชชั่นหาก ท่านมียอดส่วนตัวในรอบการเดือนนั้น 100PV และมีผู้ที่ท่านแนะนำ 2 คนที่มียอดส่วนตัว 100PV โดยอยู่ต่างสายงาน คือฝั่งละ 1 คน และระบบจะเริ่มคำนวณ ที่ยอดคะแนนรวมสะสม จนครบสายงานละ 500PV

ตัวอย่างจากรูปขวามือ เมื่อครบสัปดาห์โมนาวีจะนำยอดกลุ่มของท่าน ทางด้านซ้าย 150,000 PV ทางขวา 100,000 PV มาบาลานท์กัน ซึ่งยอดบาลานท์ที่เท่ากันคือ 100,000 PV จากนั้นจะนำยอดบาลานท์ที่ได้คุณด้วย 10% ซึ่งจะออกมาในรูปของเงินดอลล่าจ่ายให้ท่านในแต่ละสัปดาห์ ส่วนยอดทางด้านขวามือซึ่งเหลืออยู่ 50,000 PV จะถูกเก็บไว้สำหรับนำมาคำนวณในรอบถัดไป

เงื่อนไข : 1. ท่านต้องมียอดส่วนตัว อย่างน้อย 100 PV ในเดือนนั้นๆ 2. มีสมาชิกที่ท่านแนะนำตรง 2 คนที่มียอดส่วนตัว 100 PV ในรอบการคำนวณนั้นๆ โดยต้องอยู่แยกกันคนละฝั่งคือ ฝั่งซ้าย 1 คน และฝั่งขวา 1 คน

5. Executive Check Match / ECM

เมื่อท่านมีคุณสมบัติเป็นตำแหน่งบรอนซ์ ขึ้นไปท่าน จะได้ รับโบนัสพิเศษ คือคอมมิชชั่นบริหารผู้นำในสายงาน หรืออีซีเอ็ม ยิ่งท่านช่วยให้นักการตลาดทุกคน ภายในสายการแนะนำตรงให้มีรายได้จากทีมคอมมิชชั่นหรือรายได้ในข้อ 4 มากเท่าใด ท่านจะไดรับการทบเงินโบนัสจำนวน 10% จากรายได้ทั้งหมดที่ทีมงานของท่านได้รับ โดยท่านสามารถได้รับการคำนวณโบนัสนี้จากนักการตลาดทุกคน ไม่จำกัดความลึก ในกรณีที่ยังไม่เกิดการชนระดับการจ่าย(ชนกับสายการแนะนำตรงที่เป็นตำแหน่ง บรอนซ์ขึ้นไป) และจะจัดเรียงตามระดับของสายการแนะนำ หรือเจนเนอร์เรชั่น ไม่ใช่การจัดเรียงตามผังเครือข่ายสองสายงาน ซ้าย-ชวา ทั้งนี้ ระดับความลึกของสายงาน ที่จะนำมาคำนวณจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือคุณสมบัติของท่าน และตำแหน่งหรือคุณสมบัติของสายงานการสปอนเซอร์ของท่านในรอบการคำนวณ คอมมิชชั่นนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อการรับคอมมิชชั่นบริหารผู้นำในแต่ละสัปดาห์ ท่านต้องมียอดส่วนตัวในรอบเดือนการคำนวณนั้นๆ 200 PV รายได้ในข้อนี้โมนาวีจ่ายรายได้ให้ท่านลึกลงไปถึง 7 Generation ตามลำดับขั้นของความสำเร็จในแต่ละคุณสมบัติ ดังตารางด้านล่าง

                                      แผนภาพแสดงวิธีการนับ Generation ของโมนาวี

การนับ Generation ขอให้พิจารณาจากแผนภาพด้านบน Generation จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกที่ท่านแนะนำตรงในทีมงานของท่านมีคุณสมบัติตั้งแต่ บรอนซ์ ขึ้นไปโดยไม่สนใจว่าจะมีตำแหน่งอะไรและสูงกว่าท่านแค่ไหน พิจารณาจากแผนภาพด้านบน A เป็น Generation ที่ 1 ของท่านเพราะ A เป็น Silver พิจารณาที่ B ทีมงานของ B ทั้งหมด ได้แก่ E, F, G, H, I และ J ถือเป็น Generation ที่ 1 ของท่าน เนื่องจากไม่มีใครมีคุณสมบัติเป็นบรอนซ์ขึ้นไปในสายงาน พิจารณาที่ C จะเห็นว่า C เป็น Generation ที่ 1 ของท่านลึกลงไปสิ้นสุดที่ D เนื่องจาก D คุณสมบัติเป็นบรอนซ์ ส่วน Generation ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ก็พิจารณาในลักษณะเดียวกัน

แผนการจ่ายรายได้ในข้อนี้ถึอเป็นจุดเด่น ที่ สำคัญที่สุดของ โมนาวี เนื่องจากสามารถช่วยให้คนที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่ต่ำกว่า สามารถมีรายได้จำนวนมากได้ ลองคิดดูว่า สมมุติท่านมีตำแหน่งแค่ บรอนซ์ แต่ในสายงานลึกลงไป Generation ที่ 1 ของท่านเป็นระดับ Blue Diamond สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ท่านจะสามารถรับรายได้ 10% จากรายได้ในส่วนของ Team Commission ที่ Blue Diamond ท่านนั้นได้รับด้วย

เงื่อนไข : มีเพียงข้อเดียวคือ ท่านต้องมียอดส่วนตัวอย่างน้อย 200 PV ในรอบการคำนวณนั้นๆ

6. Leadership Pool
เมื่อ ท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งบลูไดมอนด์โมนาวีจะมอบสิทธิ ในการเข้ารับส่วนแบ่ง 2.5% จากยอดรวมจำหน่ายทั่วโลกในทุกประเทศของ โมนาวีในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเงินโบนัสส่วนกลางในแต่ละสัปดาห์นี้จะจ่ายให้กับ นักการตลาดในระดับบลูไดมอนด์ ,ฮาวาเอียน บลูไดมอนด์ และ แบล็คไดมอนด์ขึ้นไป

เงื่อนไข : ท่านต้องมีคุณสมบัติเป็น Blue Diamond, Hawailian Blue Diamond หรือ Black Diamond เท่านั้น

7. Executive Premier Reward เมื่อท่านขึ้นสู่ระดับผู้นำ จะได้รับของรางวัลเป็น การท่องเที่ยว และสิ่งของต่างๆดังนี้

7.1 มื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Ruby ท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมนาพิเศษ ณ Zermatt Resort มิดเวย์ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน พร้อมบริการสปาสุดหรูระดับ 5ดาว และห้องพักสุดพิเศษ

7.2 เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Diamond ท่านจะได้รับการเชิญเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม ท่องเที่ยวสุดพิเศษ 2 ท่าน ณ The Grand Wailea Resort รีสอร์ท ระดับ 7 ดาว บนเกาะที่สวยงานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคือ เมาอิ ฮาวาย เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน

7.3 เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง Black Diamond ท่านและครอบครัว จะได้รับการเชิญเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม ท่องเที่ยวในสถานที่พิเศษ และดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ในแต่ละปี ทุกปี ที่โมนาวีเลือกเพื่อตอบแทนความมุ่งมั่นใน การดำเนินธุรกิจของท่าน พร้อมรับรถ Benz SL550 และแหวนเพชรดำ หรือจี้เพชรดำ

7.4 นักธุรกิจโมนาวีระดับ Royal Black Diamond ขึ้นไป มารถเรียกใช้บริการ เครื่อบินเจทโมนาวี เพื่อการเดินทางแบบมีระดับ เพื่อการท่องเที่ยว การเดินทางไปจัดประชุม หรือการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แบบเป็นส่วนตัวทั่วโลก พร้อมกับตัน และลูกเรือที่จะคอยทำหน้าที่ให้บริการอันพิเศษสุดกับท่าน

7.5 ผู้นำระดับ Presidential Black Diamond ฉลองความสำเร็จของท่าน ด้วยการเดินทาง เข้าพักผ่อนบนเกาะที่ถูก เนรมิตขึ้นใหม่อย่างยิ่งใหญ่ Atlandtis Resort รีสอร์ทระดับ 7 ดาว ที่พิเศษสุดสำหรับท่าน และทุกๆคนในครอบครัว เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน โดยเข้าพักในห้องพักสุดหรูแบบส่วนตัว MonaVie Towers Penthouse และเดินทางด้ายเครื่องบินเจท โมนาวี

7.6 ผู้นำระดับ Imperial Black Diamond สัมผัสความงดความของ ทะเลเมอดิเตอเรเนียน และดินแดนที่สวยงาม ด้วยการเดินทางโดยเรือสำราญระดับ 5 ดาว เป็นเวลา 15 วัน สำหรับท่านและครอบครัว

7.7 ตำแหน่ง Crown Black Diamond โมนาวีจะมอบรางวัลรถยนต์ในฝันที่พิเศษสุด แด่ท่าน โดยท่านเป็นผู้เลือกรุ่น และ แบรนด์รถยนต์ จากบรรดารถในฝันของคนทั่วโลกราคา 20 ล้านบาทขึ้นไป ดังนี้ FERRARI , LAMBORGHINI , BENTLEY , ROLLS-ROYCE , และ MARCERRATI คือเกียรติรางวัลความสำเร็จสูงสุดของท่านจาก โมนาวี

7.8 ผู้นำระดับ Double Crown Black Diamond โดยท่านและครอบครัวเป็นผู้เลือกสถานที่ ในการเดินทาง ที่ใดก็ได้ทั่วโลก เดินทางโดยเครืองบินเจทส่วนตัวของโมนาวี และพักในห้องพักของโรงแรมที่ดีที่สุด ที่โมนาวีสามารถจัดหาให้ท่านได้

7.9 โมนาวีได้พาท่านเดินทาง พักผ่อนและ ท่องเที่ยวใน สถานที่ อันงดงามและดีที่สุดพิเศษสุดทั่วโลกมาแล้ว ในโอกาสที่ท่านก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำระดับสูงสุด ในโลกของธุรกิจโมนาวี Triple Crown Black Diamond เราจึงมอบรางวัลแห่งความสำเร็จที่ตื่นเต้นที่สุด พิเศษสุด ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวบนห้วงอวกาศ ! ความฝันครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้คนทั่วโลก ซึ่งโมนาวี ตอบแทนเป็นเกียรติรางวัลสูงสุดแด่ท่านเงื่อนไข : ทำคุณสมบัติให้ได้ตามที่โมนาวีกำหนดเอาไว้

8. Cash Reward รางวัลเงินสด

เงื่อนไข : ทำคุณสมบัติให้ได้ตามที่โมนาวีกำหนดเอาไว้ และรับได้เพียงครั้งเดียว ในแต่ละลำดับขั้นเท่านั้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s